มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา บริหารทรัพยากรมนุษย์ กศปช.HRM58.1
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
582304108
นางสาวธันยากร นุฤทธิ์มนตรี 
2
582304110
นางนภสร เค็งชัยภูมิ 
3
582304113
นายสมพงษ์ ผ่องเพิ่ม 
4
582304115
นางสาวสุปราณี จิตจำนงค์ 
5
582304118
พระครูสุวรรณธรรมมานุวัตร (ทองจันทร์ วงกฏ) 
6
582304120
นางสาวอ้อมสร้อย แสนราช 
7
582304122
นายอภิสิทธิ์ ใจเมือง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................