มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา บริหารทรัพยากรมนุษย์ บ.ท.ม.58
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
582304103
นายเขาวลิต วิเศษ 
2
582304105
นายเตชณัฐ ทันตภิรมย์ 
3
582304108
นางสาวธันยากร นุฤทธิ์มนตรี 
4
582304112
นางสาวปรารถนา พลอยขาว 
5
582304113
นายสมพงษ์ ผ่องเพิ่ม 
6
582304117
นางสาวสุพัตรา กุลธรรมโม 
7
582304118
พระครูสุวรรณธรรมมานุวัตร (ทองจันทร์ วงกฏ) 
8
582304120
นางสาวอ้อมสร้อย แสนราช 
9
582304122
นายอภิสิทธิ์ ใจเมือง 
10
582304123
นางสาวชลธิชา ศรีวิพัฒน์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................