มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ นิติ58
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
582601104
ดาบตำรวจณรงค์ สิทธิ 
2
582601105
สิบตำรวจตรีสิริ นาคพิมพ์ 
3
582601111
นายพีรพล ร่วมชัยภูมิ 
4
582601112
จ่าสิบตำรวจมนูญ ลาภประสบ 
5
582601113
นางมยุระฉัตร สุขจำนงค์ 
6
582601114
สิบตำรวจตรีศรราม สาวิสิทธิ์ 
7
582601116
นายราเมษ อาจมนตรี 
8
582601119
นายอนุพงศ์ ภิญโญยาง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................