มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) วิชาชีพครู581
ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
583861102
นางสาวเกณิกา พิมเสน 
2
583861108
นายประยงค์ พงษ์จำนงค์ 
3
583861119
นางสาวสาวิตรี ตอพล 
4
583861120
นางสาวสุกัญญา ดอกพิกุล 
5
583861121
นายสุขสันต์ มงคล 
6
583861122
นายสุรศักดิ์ เจนดง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................