มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) วิชาชีพครู583
ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
583861302
นายกาญจนพงศ์ สุวรรณ 
2
583861307
นายเดชา นาราวงค์ 
3
583861310
นางสาวนภาพร พนามวัง 
4
583861320
นายเลอพงษ์ ตั้งสกุล 
5
583861323
นายศุภสันต์ ประจวบมอญ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................