มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) วิชาชีพครู584
ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
583861405
นายคฑาวุฒิ นุชภิเรนทร์ 
2
583861407
นางสาวชุลีกร สองศรี 
3
583861411
นางสาวปิยะวรรณ ต่อสกุล 
4
583861418
นายเมธัส รวงงาม 
5
583861419
นายรัชภูมิ ผลประเสริฐ 
6
583861423
นายสนิท ยั้งระหัด 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................