มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา วิจัย.อ.ป.58
ระดับ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
587813101
นางสาวณภัทร ใจเอ็นดู 
2
587813102
นางพิชญ์ประภา กองจันทึก 
3
587813103
นางสาวไศลโสภิน ภิรมย์ไกรภักดิ์ 
4
587813104
นายสร้างสรรค์ กระตุฤกษ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................