มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน หลักสูตร.ท.พ58
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
585812101
นางสาวกุสุมา บุญแสนแผน 
2
585812102
นายถนอม พวงพันธ์ 
3
585812103
นางเบญจวรรณ จิตต์มณี 
4
585812104
นางสาวปัทมา ชำนาญไพร 
5
585812105
นางภัทรวดี เชื้อโนนแดง 
6
585812106
นางวรรณฎี พวงพันธ์ 
7
585812107
นายสุนันท์ กลางพระเนตร 
8
585812108
นางสาวสุนิสา วงศ์บาตร 
9
585812109
นางสาวอารารัตน์ ทองก้านเหลือง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................