มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน หลักสูตร582
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
585812201
นายกมลาศ งามจิตร 
2
585812202
นางสาวจรัญญา อ่างคำ 
3
585812203
นายวราวุฒิ ดีทำมา 
4
585812204
นายวิศรุต ตะกรุดแจ่ม 
5
585812205
นางสาวอ้อมฤดี ชาตัน 
6
585812206
นางอาภาพร บุญเติม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................