มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บศ581รุ่น20
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
585811101
นางจินตหรา อ่อนดี 
2
585811102
นายฉัตรมงคล ยืนชีวิต 
3
585811103
นายณรงศักดิ์ เสาวรัตนพงษ์ 
4
585811106
นางนิศารัตน์ วงศ์ษา 
5
585811108
นางภัณทิลา แสนแป้ 
6
585811110
นางเยาวเรศ ทักษิณ 
7
585811111
นางวันเพ็ญ ผานาค 
8
585811116
นางสาวสุณิชา ศรีรักษา 
9
585811118
นายสุรศักดิ์ หมู่พราหม 
10
585811121
นางหนูไกร มั่งกุง 
11
585811122
นายอัตถชัย อัคฮาด 
12
585811123
นางอารีรัตน์ เสาวรัตนพงษ์ 
13
585811124
นางอุไรวรรณ อัคฮาด 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................