มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บศ581รุ่น20
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
585811101
นางจินตหรา อ่อนดี 
2
585811102
นายฉัตรมงคล ยืนชีวิต 
3
585811103
นายณรงศักดิ์ เสาวรัตนพงษ์ 
4
585811104
นายธีระ ประดับค่าย 
5
585811105
นางสาวนิตยา สลักกาย 
6
585811106
นางนิศารัตน์ วงศ์ษา 
7
585811107
นายปุรเชษฐ์ ขำหินตั้ง 
8
585811108
นางภัณทิลา แสนแป้ 
9
585811109
ว่าที่ร้อยตรียุรนันท์ ผมพันธ์ 
10
585811110
นางเยาวเรศ ทักษิณ 
11
585811111
นางวันเพ็ญ ผานาค 
12
585811112
นางสาววิภาวดี ทวีโชค 
13
585811113
นางสาวศุภิญญา เมฆสงค์ 
14
585811114
นายสดุดี จีระออน 
15
585811115
นางสุกัญญา สามุงคุณ 
16
585811116
นางสาวสุณิชา ศรีรักษา 
17
585811117
นางสาวสุภาพร สืบเทพ 
18
585811118
นายสุรศักดิ์ หมู่พราหม 
19
585811119
นายสมรรถนะชัย เรืองตังญาน 
20
585811120
นางสาวโสภาพรรณ สุจริตจันทร์ 
21
585811121
นางหนูไกร มั่งกุง 
22
585811122
นายอัตถชัย อัคฮาด 
23
585811123
นางอารีรัตน์ เสาวรัตนพงษ์ 
24
585811124
นางอุไรวรรณ อัคฮาด 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................