มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บศ582รุ่น21
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
585811201
นางกชพร ชนะพาล 
2
585811202
นางสาวกีรติกร หนูตอ 
3
585811203
นายคำภาสน์ บุญเติม 
4
585811204
นางสาวฐิติณัฐ ปรุงชัยภูมิ 
5
585811205
นายธนาเสฏฐ์ จรรยา 
6
585811206
นายพงศธร พรมวัง 
7
585811207
นายภาสกร หมื่นสา 
8
585811208
นายมานิตย์ พานแสวง 
9
585811209
นางสาวศุกลภัทร บุญอยู่ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................