มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
591102101
นายกฤษกร ศิริพรหมมา 
2
591102102
นายกาญจนภิเษก รวยดี 
3
591102103
นางสาวกุลนิษฐ์ กีระติชัยนันท์ 
4
591102104
นายจักรพรรดิ ลครพล 
5
591102105
นายเจษฎา พรประสิทธิ์ 
6
591102108
นายปวินทร์ เข็นภูเขียว 
7
591102109
นายพงศกร กุดราศรี 
8
591102110
นายพิพัฒน์ มหามาตย์ 
9
591102111
นายภาสกร ระดาบุตร 
10
591102113
นายเรืองฤทธิ์ ทองใสย์ 
11
591102114
นายวิชานนท์ เเนวถาวร 
12
591102116
นายศิวกานต์ ศิริคุณ 
13
591102118
นายอริยะ ประจวบมอญ 
14
591102119
นายอรุณศักดิ์ ไชยจักร์ 
15
591102120
นายอาคเนย์ อิ่มคำ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................