มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
591102101
นายกฤษกร ศิริพรหมมา 
2
591102102
นายกาญจนภิเษก รวยดี 
3
591102103
นางสาวกุลนิษฐ์ กีระติชัยนันท์ 
4
591102104
นายจักรพรรดิ ลครพล 
5
591102105
นายเจษฎา พรประสิทธิ์ 
6
591102107
นายธีรศักดิ์ ผลเจริญ 
7
591102108
นายปวินทร์ เข็นภูเขียว 
8
591102109
นายพงศกร กุดราศรี 
9
591102110
นายพิพัฒน์ มหามาตย์ 
10
591102111
นายภาสกร ระดาบุตร 
11
591102113
นายเรืองฤทธิ์ ทองใสย์ 
12
591102114
นายวิชานนท์ เเนวถาวร 
13
591102116
นายศิวกานต์ ศิริคุณ 
14
591102118
นายอริยะ ประจวบมอญ 
15
591102119
นายอรุณศักดิ์ ไชยจักร์ 
16
591102120
นายอาคเนย์ อิ่มคำ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................