มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
591103101
นางสาวกชกร เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย 
2
591103102
นางสาวกมลวรรณ หมู่หัวนา 
3
591103103
นางสาวกัลยาณี อ่อนละออ 
4
591103106
นางสาวจิรัชญา อร่ามชัย 
5
591103107
นางสาวจุฑามาศ ดำขำ 
6
591103108
นางสาวจุฑามาศ จันคำ 
7
591103112
นางสาวชวาลา ปลื้มจิตร 
8
591103113
นางสาวญาโณบล ธิธรรม 
9
591103115
นายณัฐพล สันวิจิตร 
10
591103116
นางสาวณัฐวรรณ โพธิ์สาลี 
11
591103117
นายธนพงษ์ สมสุข 
12
591103118
นางสาวนวียา บัวผาง 
13
591103119
นายนัชพล พูนยม 
14
591103121
นางสาวนัทลิตา พลอาวุธ 
15
591103122
นางสาวนุชรินทร์ สมโภชน์ 
16
591103123
นายนุติพงษ์ ช่วงบัว 
17
591103124
นางสาวบุญมี ศรีขุ้ย 
18
591103125
นางสาวเบญจมาศ เยือกเย็น 
19
591103126
นางสาวประภัสษรณ์ บุญช่วย 
20
591103127
นางสาวปวีณา รักษาพงศ์ 
21
591103128
นางสาวปิ่นสุดา ม่วงรุ่ง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................