มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
591103129
นางสาวพร้อมศิริ อินทร์รองพล 
2
591103130
นายพลวัต ชัยโย 
3
591103132
นางสาวพิจิตรา บุราณ 
4
591103133
นางสาวภาณุมาศ สินศิริ 
5
591103136
นางสาวยุพาภรณ์ ป้องยาง 
6
591103137
นางสาวรับพรเทพ มุ่งก่อกลาง 
7
591103139
นางสาวเรณู ขุนนาคพะเนา 
8
591103140
นางสาววรินทร หาญเสนา 
9
591103141
นางสาววันเพ็ญ คชราช 
10
591103142
นางสาววันวิสา ปิ่นสุวรรณ 
11
591103143
นางสาววิสาขา วงศ์อาภากร 
12
591103144
นางสาวศศิวิมล กองชนะ 
13
591103145
นางสาวสิรินภา ต่อชีพ 
14
591103147
นางสาวสุธิดา คำหลง 
15
591103148
นางสาวสุภาพร แดงสุวรรณ 
16
591103149
นางสาวสุภาพร หิรัญอร 
17
591103150
นางสาวสุมาลี สีสุโข 
18
591103151
นางสาวสุวรรณี สูงเนิน 
19
591103152
นางสาวอภิญญา บีกขุนทด 
20
591103153
นางสาวอริสรา ปะนิทานัง 
21
591103154
นางสาวอัญชลี ศรีวงษ์ชัย 
22
591103156
นางสาวนภาลัย บัวสระ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................