มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ กลุ่ม 3
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
591103104
นางสาวเกศินี อินธิราช 
2
591103110
นางสาวใจวิจิตร ทวีเปล่ง 
3
591103114
นางสาวณัฐฐาพร แฝงสวรรค์ 
4
591103120
นายนัฐกานต์ เฮ้าสุวอ 
5
591103135
นางสาวเมษา ประทุมกุล 
6
591103146
นางสาวสิริลักษณ์ ปะกังลำภู 
7
591103155
นางสาวรวิสรา กองหล้า 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................