มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
591401101
นางสาวกาญจนา ฝนโคกสูง 
2
591401102
นางสาวจินดารัตน์ รุจิโภชน์ 
3
591401103
นางสาวเจนจิรา คงชาลี 
4
591401104
นางสาวชุติมา สะอาดถิ่น 
5
591401105
นายไชยศ กงชัยภูมิ 
6
591401106
นางสาวดารณี แก้วเมืองเก่า 
7
591401107
นายทักษิณ กำเนิดเขว้า 
8
591401110
นางสาวนวพร จันทร์น้ำใส 
9
591401111
นางสาวนัฐสินีย์ ไพพฤกษ์ 
10
591401114
นางสาวนิลฌา อาตยากุล 
11
591401115
นายเนติพงษ์ เยือกเย็น 
12
591401116
นางสาวบัณฑิตา ธรรมเริง 
13
591401117
นายบุญญฤทธิ์ สิงห์ที 
14
591401119
นางสาวปภัสรา สมบัติหอม 
15
591401120
นางสาวปิณฑิรา เชื้อนาฮี 
16
591401121
นางสาวพิมพ์ฉาย พูลแก้ว 
17
591401122
นายภาสกร ศิรินอก 
18
591401124
นางสาวรสริน ดิเรกผล 
19
591401129
นายศุภวิชญ์ ธรรมมา 
20
591401130
นางสาวศุภักษร ดวงจิตร 
21
591401131
นางสาวสุดารัตน์ อิ่มประเสริฐ 
22
591401134
นางสาวหนึ่งฤทัย ปิ่นคำ 
23
591401135
นายอมรเทพ จันทีนอก 
24
591401137
นายอัษฎาวุฒิ ไตรเสนีย์ 
25
591401140
นายภานุพันธ์ สินทอง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
591401142
นางสาวพรทิพย์ ชลเดช 
27
591401143
นายกิติภูมิ ล้ออุทัย 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................