มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
591401101
นางสาวกาญจนา ฝนโคกสูง 
2
591401102
นางสาวจินดารัตน์ รุจิโภชน์ 
3
591401103
นางสาวเจนจิรา คงชาลี 
4
591401104
นางสาวชุติมา สะอาดถิ่น 
5
591401105
นายไชยศ กงชัยภูมิ 
6
591401106
นางสาวดารณี แก้วเมืองเก่า 
7
591401107
นายทักษิณ กำเนิดเขว้า 
8
591401108
นางสาวธัญชนัน ชวภัธโชคชัย 
9
591401110
นางสาวนวพร จันทร์น้ำใส 
10
591401111
นางสาวนัฐสินีย์ ไพพฤกษ์ 
11
591401113
นางสาวน้ำฝน ฉวีหินตั้ง 
12
591401114
นางสาวนิลฌา อาตยากุล 
13
591401115
นายเนติพงษ์ เยือกเย็น 
14
591401116
นางสาวบัณฑิตา ธรรมเริง 
15
591401117
นายบุญญฤทธิ์ สิงห์ที 
16
591401118
นางสาวเบญจวรรณ แก้วไพทูล 
17
591401119
นางสาวปภัสรา สมบัติหอม 
18
591401120
นางสาวปิณฑิรา เชื้อนาฮี 
19
591401121
นางสาวพิมพ์ฉาย พูลแก้ว 
20
591401122
นายภาสกร ศิรินอก 
21
591401123
นางสาวมนัชญา กวางรัตน์ 
22
591401124
นางสาวรสริน ดิเรกผล 
23
591401126
นายวยกรณ์ มีกุญชร 
24
591401127
นายวิสุทธิ์ สวัสดิ์วงศ์ 
25
591401128
นายศรายุทธ คงโนนกอก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
591401129
นายศุภวิชญ์ ธรรมมา 
27
591401130
นางสาวศุภักษร ดวงจิตร 
28
591401131
นางสาวสุดารัตน์ อิ่มประเสริฐ 
29
591401133
นางสาวสุวลักษณ์ เนตรโกศล 
30
591401134
นางสาวหนึ่งฤทัย ปิ่นคำ 
31
591401135
นายอมรเทพ จันทีนอก 
32
591401137
นายอัษฎาวุฒิ ไตรเสนีย์ 
33
591401138
นางสาวอินธิรา ศิลาพงษ์ 
34
591401140
นายภานุพันธ์ สินทอง 
35
591401142
นางสาวพรทิพย์ ชลเดช 
36
591401143
นายกิติภูมิ ล้ออุทัย 
37
591401144
นายศักดิ์ติภูมิ พงษ์สุพรรณ์ 
38
591401146
นางสาวกานต์ธีรา กิ้วราชแยง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................