มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
591402102
นางสาวจันทร์ศิริ เข้าใจการ 
2
591402103
นางสาวชนนิกานต์ ใหญ่จันทึก 
3
591402107
นางสาวดวงพร วุ้นชีลอง 
4
591402108
นางสาวทัดดาว คงนาวัง 
5
591402110
นางสาวธิติกานต์ น้อยปัญญา 
6
591402111
นางสาวนพวรรณ ธรรมโชติ 
7
591402112
นายนัทธพงศ์ โพธิ์นอก 
8
591402113
นางสาวน้ำทิพย์ ลอยหมื่นไว 
9
591402114
นางสาวนิภาพร เอสันเทียะ 
10
591402117
นางสาวบุษรา ขาวสม 
11
591402118
นางสาวเบญจมาศ เกี้ยมภูเขียว 
12
591402119
นางสาวปรายฟ้า ฝ่ายสัจจา 
13
591402120
นางสาวแพรวนภา ปุลาทาเน 
14
591402121
นางสาวภัทราภรณ์ เวียงเหล็ก 
15
591402122
นางสาวภาวิณี ฝาชัยภูมิ 
16
591402123
นางสาวรัตติญาภรณ์ รัตนวิชัย 
17
591402124
นางสาวรัตติยา มีธรรม 
18
591402125
นางสาวรัตนาภรณ์ ขันตี 
19
591402126
นางสาวรุ่งนภา ลาภชัย 
20
591402130
นางสาววิไลภรณ์ นาคาทร 
21
591402131
นางสาวศรัญญา ชนะภักดี 
22
591402132
นางสาวศศิวิมล ไวจำปา 
23
591402134
นางสาวศิริพร ศรีโยจารย์ 
24
591402135
นางสาวศิริลักษณ์ หมอกชัย 
25
591402136
นางสาวศุภรัตน์ พิทักษ์พล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
591402137
นางสาวสรีรัตน์ กงชัยภูมิ 
27
591402138
นางสาวสุชาดา สุดามาตย์ 
28
591402139
นางสาวสุนิสา เขียงเขียว 
29
591402140
นางสาวสุภาพร กออำไพ 
30
591402141
นางสาวสุภาวดี วรรณจงคำ 
31
591402142
นางสาวสุภาวดี ขาวหนู 
32
591402143
นางสาวสุภิญญา พรชัยภูมิ 
33
591402144
นางสาวสุลักขณา ทันเป็ง 
34
591402146
นางสาวอรอนงค์ สียางนอก 
35
591402150
นางสาวสุจินดา อาจนาฝาย 
36
591402151
นางสาวรจนา มะธิตะโน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................