มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
591402101
นางสาวกุลสตรี กงชัยภูมิ 
2
591402102
นางสาวจันทร์ศิริ เข้าใจการ 
3
591402103
นางสาวชนนิกานต์ ใหญ่จันทึก 
4
591402107
นางสาวดวงพร วุ้นชีลอง 
5
591402108
นางสาวทัดดาว คงนาวัง 
6
591402109
นางสาวทิพาวรรณ บุราณรมย์ 
7
591402110
นางสาวธิติกานต์ น้อยปัญญา 
8
591402111
นางสาวนพวรรณ ธรรมโชติ 
9
591402112
นายนัทธพงศ์ โพธิ์นอก 
10
591402113
นางสาวน้ำทิพย์ ลอยหมื่นไว 
11
591402114
นางสาวนิภาพร เอสันเทียะ 
12
591402116
นางสาวบุญทิวา เค้านาวัง 
13
591402117
นางสาวบุษรา ขาวสม 
14
591402118
นางสาวเบญจมาศ เกี้ยมภูเขียว 
15
591402119
นางสาวปรายฟ้า ฝ่ายสัจจา 
16
591402120
นางสาวแพรวนภา ปุลาทาเน 
17
591402121
นางสาวภัทราภรณ์ เวียงเหล็ก 
18
591402122
นางสาวภาวิณี ฝาชัยภูมิ 
19
591402123
นางสาวรัตติญาภรณ์ รัตนวิชัย 
20
591402124
นางสาวรัตติยา มีธรรม 
21
591402125
นางสาวรัตนาภรณ์ ขันตี 
22
591402126
นางสาวรุ่งนภา ลาภชัย 
23
591402127
นางสาววราพร บุญมา 
24
591402130
นางสาววิไลภรณ์ นาคาทร 
25
591402131
นางสาวศรัญญา ชนะภักดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
591402132
นางสาวศศิวิมล ไวจำปา 
27
591402133
นางสาวศิริญาพรรณ อุดมทรัพย์ 
28
591402134
นางสาวศิริพร ศรีโยจารย์ 
29
591402135
นางสาวศิริลักษณ์ หมอกชัย 
30
591402136
นางสาวศุภรัตน์ พิทักษ์พล 
31
591402137
นางสาวสรีรัตน์ กงชัยภูมิ 
32
591402138
นางสาวสุชาดา สุดามาตย์ 
33
591402139
นางสาวสุนิสา เขียงเขียว 
34
591402140
นางสาวสุภาพร กออำไพ 
35
591402141
นางสาวสุภาวดี วรรณจงคำ 
36
591402142
นางสาวสุภาวดี ขาวหนู 
37
591402143
นางสาวสุภิญญา พรชัยภูมิ 
38
591402144
นางสาวสุลักขณา ทันเป็ง 
39
591402145
นางสาวอรพรรณ อารีเจริญ 
40
591402146
นางสาวอรอนงค์ สียางนอก 
41
591402148
นางสาวอารี หมั่นมา 
42
591402150
นางสาวสุจินดา อาจนาฝาย 
43
591402151
นางสาวรจนา มะธิตะโน 
44
591402152
นางสาวรินทร์ชิสา บุญคง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................