มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
591403101
นายกรินทร์ กฤติยาพินิต 
2
591403102
นายกษิดิศ สิมาธรรม 
3
591403103
นางสาวชมพูนุท ฮุงสูงเนิน 
4
591403104
นางสาวนันทินี โผยเขียว 
5
591403105
นางสาวนิโลบล ประภาสโนบล 
6
591403106
นางสาวพุฒชรีย์ ประยูรหาญ 
7
591403107
นางสาวรัตนาภรณ์ อาจกมล 
8
591403108
นางสาววรกานต์ จันทร์ไทย 
9
591403109
นายวีรเดช เสมา 
10
591403110
นางสาวศิรินันท์ กุดสงค์ 
11
591403112
นายสาธิต ยาวยืน 
12
591403113
นางสาวสิริพร เลิกนอก 
13
591403114
นายอภิรักษ์ พิทักษ์ชาติ 
14
591403115
นางสาวธนพร แสงดารากุล 
15
591403116
นางสาววิภาพร เหล่าลาภ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................