มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการธุรกิจค้าปลีก กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
591405106
นางสาวจารุวรรณ ชัยยะ 
2
591405107
นายณัชพล เป้าหินตั้ง 
3
591405108
นายดวง อิ่มสวัสดิ์ 
4
591405109
นายนัฐพล สีหาบุตร 
5
591405112
นายประดิษฐ ดอนจอหอ 
6
591405120
นายเกรียงศักดิ์ มณีแสง 
7
591405122
นายนัฐวุฒิ ข้อโนนแดง 
8
591405125
นางสาวกนกวรรณ พันธ์ยาง 
9
591405126
นางสาวกรรณิกา พิมพา 
10
591405131
นางสาวทิพวรรณ ไพศาลธรรม 
11
591405132
นางสาวธิดารัตน์ พันธ์มั่น 
12
591405139
นายสุภฤกษ์ มวลมนตรี 
13
591405141
นายอภิสิทธิ์ วงษสา 
14
591405142
นายอภิสิทธิ์ แสนรังค์ 
15
591405143
นายสหรัฐ หมอกเทพ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................