มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการธุรกิจค้าปลีก กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
591405102
นางสาวกุลณัฐ ดีขุนทด 
2
591405103
นางสาวกุลรัตน์ ดีขุนทด 
3
591405106
นางสาวจารุวรรณ ชัยยะ 
4
591405107
นายณัชพล เป้าหินตั้ง 
5
591405108
นายดวง อิ่มสวัสดิ์ 
6
591405109
นายนัฐพล สีหาบุตร 
7
591405110
นางสาวนิภาพร งามหมู่ 
8
591405111
นายปฏิภาณ ฤทธิ์จรูญ 
9
591405112
นายประดิษฐ ดอนจอหอ 
10
591405113
นางสาวปานฤดี เติมพันธ์ 
11
591405115
นางสาวมาลิณี สมบัติ 
12
591405116
นางสาวมินตรา วิชาโคตร 
13
591405120
นายเกรียงศักดิ์ มณีแสง 
14
591405122
นายนัฐวุฒิ ข้อโนนแดง 
15
591405123
นายอนุชา นาคาแก้ว 
16
591405125
นางสาวกนกวรรณ พันธ์ยาง 
17
591405126
นางสาวกรรณิกา พิมพา 
18
591405127
นางสาวกาญจนา มีทรัพย์ 
19
591405128
นายกิติภูมิ ล้ออุทัย 
20
591405131
นางสาวทิพวรรณ ไพศาลธรรม 
21
591405132
นางสาวธิดารัตน์ พันธ์มั่น 
22
591405139
นายสุภฤกษ์ มวลมนตรี 
23
591405141
นายอภิสิทธิ์ วงษสา 
24
591405142
นายอภิสิทธิ์ แสนรังค์ 
25
591405143
นายสหรัฐ หมอกเทพ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................