มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการธุรกิจค้าปลีก กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
591405107
นายณัชพล เป้าหินตั้ง 
2
591405108
นายดวง อิ่มสวัสดิ์ 
3
591405109
นายนัฐพล สีหาบุตร 
4
591405110
นางสาวนิภาพร งามหมู่ 
5
591405112
นายประดิษฐ ดอนจอหอ 
6
591405113
นางสาวปานฤดี เติมพันธ์ 
7
591405120
นายเกรียงศักดิ์ มณีแสง 
8
591405122
นายนัฐวุฒิ ข้อโนนแดง 
9
591405125
นางสาวกนกวรรณ พันธ์ยาง 
10
591405126
นางสาวกรรณิกา พิมพา 
11
591405131
นางสาวทิพวรรณ ไพศาลธรรม 
12
591405132
นางสาวธิดารัตน์ พันธ์มั่น 
13
591405139
นายสุภฤกษ์ มวลมนตรี 
14
591405141
นายอภิสิทธิ์ วงษสา 
15
591405142
นายอภิสิทธิ์ แสนรังค์ 
16
591405143
นายสหรัฐ หมอกเทพ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................