มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการธุรกิจค้าปลีก กลุ่ม 2
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
591405101
นางสาวกาญจนา พึ่งชัยภูมิ 
2
591405105
นางสาวขวัญฤดี นาทันนึก 
3
591405114
นายภาณุวัตร เฮียงโฮม 
4
591405117
นางสาวกรกนก ปลื้มวงษ์ 
5
591405118
นางสาวกัญจนพร ศิระ 
6
591405119
นางสาวกันตนา ปางเดิม 
7
591405121
นางสาวณัฐพร ส่งศรีสุข 
8
591405124
นางสาวอมรรัตน์ แพงศรี 
9
591405129
นางสาวกุลณัฐ พิมพ์ศร 
10
591405130
นายณัฐธนศิฏฐ์ ศรีนอก 
11
591405134
นายฤทธิชัย ปราณีชาติ 
12
591405136
นายศรายุธ จุลโชค 
13
591405137
นางสาวสุจิตรา เบ้าทุมมา 
14
591405138
นางสาวสุพรรวษา ผิวผา 
15
591405140
นายอภิสิทธิ์ สาดสี 
16
591405144
นางสาวละมด ตะสูงเนิน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................