มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
591301101
นายกิตติศักดิ์ คำภาว์ 
2
591301102
นายกิติชัย ทุมทา 
3
591301103
นายไกรสร สาทกลาง 
4
591301104
นางสาวขนิษฐา บุญจิต 
5
591301105
นายคณากร คลังชำนาญ 
6
591301106
นายจักราวุธ แสงชัยภูมิ 
7
591301107
นายจุฑาวุฒิ ใสแสง 
8
591301108
นางสาวจุฬาลักษณ์ มิตรมาตย์ 
9
591301109
นายชยุตม์กาณฑ์ ปัญญา 
10
591301110
นางสาวชลดา กำลังเหลือ 
11
591301111
นายณสรวง วงค์อ่วน 
12
591301112
นายทิวากร อยู่บุรี 
13
591301114
นายธีรวิทย์ ผกาธูป 
14
591301115
นายนภัทร ราชเทวี 
15
591301116
นายนาถพัฒน์ ปริญญา 
16
591301117
นางสาวนิภาภรณ์ พระตรัยยะ 
17
591301118
นายปกรณ์ แชชัยภูมิ 
18
591301120
นายพงษ์ศักดิ์ พิมสมบูรณ์ 
19
591301123
นางสาวเพชรศิริ มาชัยภูมิ 
20
591301124
นางสาวแพรวา โงนขำ 
21
591301125
นางสาวการันย์วัฒน์ พรมพวง 
22
591301126
นายรัฐพงษ์ นาคคำ 
23
591301127
นางสาวรุ้งฤดี มูลศรีสุข 
24
591301128
นางสาววรรณิดา เกนทาง 
25
591301129
นางสาววรลักษณ์ พันธ์เหลา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
591301130
นางสาววรินทรา สุสมบูรณ์ 
27
591301131
นางสาววันวิวาห์ พัฒน์เกิด 
28
591301132
นายวิวัฒน์ สีหาทน 
29
591301133
นายวีรยุทธ เชื้อชำนาญ 
30
591301134
นางสาวศิรินภา เพ็งด้วง 
31
591301135
นางสาวสริตา หนชัย 
32
591301140
นายสุรวุฒ ปัถพี 
33
591301141
นายอดิศร สุทธหลวง 
34
591301143
นายอดิศักดิ์ คงชาลี 
35
591301145
นางสาวอริญรดา ปัดชา 
36
591301146
นางสาวสุจิตรา พาพลงาม 
37
591301149
นางสาวกัญญา ขวัญมงคล 
38
591301150
นายพงศกร ขลังวิเชียร 
39
591301152
นายภาณุวัฒน์ ฟองมนต์ 
40
591301153
นายฤทธิเกียรติ บุญเต็ม 
41
591301155
นางสาวสุพัตรา เขตนางรอง 
42
591301156
นางสาวภัคจิรา สุกะสุริยะ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................