มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
591201101
นายบุญฬา ตวน 
2
591201102
นางสาวกชกร เมิดไธสง 
3
591201103
นางสาวกนกรัตน์ มุกดา 
4
591201105
นางสาวกมลรัตน์ อรุณศรี 
5
591201106
นางสาวกรรณิการ์ บุญศรี 
6
591201107
นางสาวกลิ่นอรัญ สู่ขวัญ 
7
591201108
นางสาวกาญจนา ถาวะโร 
8
591201109
นางสาวกำไลทิพย์ กันภัย 
9
591201110
นางสาวเกศสุดา มอสูงเนิน 
10
591201111
นางสาวขวัญตา มาลัยทิพย์ 
11
591201112
นางสาวขวัญฤดี ประทุมแก้ว 
12
591201113
นางสาวจรินธร พิมมหา 
13
591201114
นางสาวจิตติพร แสนหล้า 
14
591201115
นางสาวจิรัตน์ติกร นางาม 
15
591201116
นางสาวเจนจิรา สวนงาม 
16
591201117
นางสาวเจษราภรณ์ สุระเสียง 
17
591201118
นางสาวชญาณี จุมพล 
18
591201119
นางสาวชาฏิภา เหล่านุกูล 
19
591201120
นางสาวฐิติวรดา กำลังเหลือ 
20
591201121
นางสาวณัฐนิชา ลีบาง 
21
591201122
นางสาวณัฐริกา เฮ้าทา 
22
591201123
นางสาวณัฐรินี ศรีโยธา 
23
591201124
นายณัฐวุฒิ สมใจ 
24
591201125
นางสาวดรุณี ผดุงเวียง 
25
591201126
นางสาวดวงฤทัย จันทอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
591201127
นางสาวทักษพร สุริโย 
27
591201128
นางสาวธัญญาเรศ ทัพธานี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................