มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
591201129
นางสาวธาวินี บุญคงมาก 
2
591201130
นางสาวธิดารัตน์ แดงตาโคตร 
3
591201131
นางสาวนภาพร สมชัย 
4
591201132
นางสาวนภามณี ปัททุม 
5
591201133
นางสาวนมิตา สงวนพันธ์ 
6
591201134
นางสาวนลินี วันนาพ่อ 
7
591201135
นางสาวนัทธมน แฝงสีพล 
8
591201136
นางสาวนัทมน ลักษณะจันทร์ 
9
591201137
นายนันทวัฒน์ ลาวิไล 
10
591201138
นางสาวนันทิดา ศรีบุรินทร์ 
11
591201139
นายนันนุมินทร์ ศรีลาเคน 
12
591201140
นางสาวนิรชา พระดาเวช 
13
591201141
นางสาวนุชจรีย์ โชติคัคนานต์ 
14
591201142
นางสาวนุชนาฎ เพียรภายลุน 
15
591201143
นางสาวเนตรชนก ยิ่งกำแหง 
16
591201144
นางสาวบุษยมาศ เทียรอุดม 
17
591201145
นางสาวปฐมาวดี แรกไธสง 
18
591201146
นางสาวปพิชญา สุวรรณชัยรบ 
19
591201147
นางสาวปราณปริยา ธุระพระ 
20
591201148
นางสาวปธาดา จันดาเวียง 
21
591201150
นางสาวปัทมาพร คงสัมพันธ์ 
22
591201151
นางสาวปาริชาติ สอทา 
23
591201152
นางสาวพนิดา นาจอมเทียน 
24
591201153
นางสาวพรปวีร์ จันทร์หอม 
25
591201154
นางสาวพรพรรณ พันธะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
591201155
นางสาวพรรณนิภา วันสืบ 
27
591201156
นางสาวพิจิตรา คงโนนกอก 
28
591201201
นางสาวพลอยกาญจน์ มีประสพ 
29
591201203
นางสาวพิยดา เขียวอ่อน 
30
591201204
นางสาวภันทิลา ปัดถามัง 
31
591201205
นางสาวมณีรัตน์ นามคำ 
32
591201206
นางสาวมะลิมา สุขบุญ 
33
591201207
นางสาวมินตรา ไกรรัตน์ 
34
591201208
นางสาวมุขรินทร์ สุริยะวงค์ 
35
591201209
นางสาวเมทินี โคธนู 
36
591201210
นางสาวระภีพรรณ พนิรัมย์ 
37
591201211
นางสาวรัตนา จันทร์งาม 
38
591201212
นางสาวรุ่งนภา แก้วจันทร์ 
39
591201213
นางสาววรวรรณ ใวศิลป์ 
40
591201214
นางสาววริษา โคกสง่า 
41
591201215
นายวัชรพงษ์ จังหวะ 
42
591201217
นางสาววิมลรัตน์ ภูบุตตะ 
43
591201218
นายวิรศิษฎ์ โกสินทร์ 
44
591201219
นางสาววิราณี แสงทองทิพย์ 
45
591201220
นางสาววีรภัทรา พลหล้า 
46
591201221
นางสาวศราวดี ผือลองชัย 
47
591201223
นางสาวศิรินกร ศรีโคตร 
48
591201224
นางสาวศิรินธร คำอินทร์ 
49
591201225
นางสาวศิริพร แก้วโภคา 
50
591201226
นางสาวศิริยากร พลนอก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
51
591201227
นายศุภนัฏฐ์ ภูมิวิริยะ 
52
591201228
นางสาวสมฤดี บุญมีเขว้า 
53
591201229
นางสาวสมฤทัย บัวทอง 
54
591201230
นายสยามรัฐ นารี 
55
591201231
นางสาวสร้อยสุดา ศรีมิงาม 
56
591201232
นางสาวสาธิตา สวาทที 
57
591201233
นางสาวสาวิตรี กองศรี 
58
591201234
นางสาวสิริสุดา ซ่อนกลิ่น 
59
591201235
นางสาวสุดารัตน์ พูนโตนด 
60
591201236
นางสาวสุธิชา แสนสัมฤทธิ์ 
61
591201237
นางสาวสุพรรษา รินทะจะกะ 
62
591201239
นางสาวสุมินตรา มณีเนตร 
63
591201240
นางสาวสุมินตรา มะแย้ม 
64
591201241
นางสาวสุรางคนา หมอยา 
65
591201242
นางสาวสุวรรณภา ละครวงษ์ 
66
591201243
นางสาวสุวรรณรัตน์ คุณวันดี 
67
591201245
นางสาวอภิชญา เรือนทอง 
68
591201246
นายอภิรักษ์ เเสงจันทร์ 
69
591201247
นางสาวอมรรัตน์ เนียมหอม 
70
591201248
นางสาวอรญา อยู่ทน 
71
591201249
นางสาวอรยา บาคาล 
72
591201251
นางสาวอรสา มลฑล 
73
591201252
นางสาวอรอินทร์ ไตรทิพย์ 
74
591201254
นายอาทิตย์ ตาปราบ 
75
591201255
นางสาวอินธุอร ลาสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
76
591201256
นางสาวไอลดา คนองมาตย์ 
77
591201257
นางสาวอาริษา ไพรงาม 
78
591201258
นางสาวละออทิพย์ ปาทองมี 
79
591201259
นางสาวสุนิสา สีวิสัย 
80
591201260
นางสาวกัญญาลักษณ์ ภูนาวัน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................