มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิต กลุ่ม 1
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
591701101
นางสาวซเรยมวย เซา 
2
591701102
นายกฤตธน เหไธสงค์ 
3
591701104
นายภัทราวุธ อุปถัมภ์ 
4
591701107
นายวีระพล ชำนาญพล 
5
591701108
นายวีระศักดิ์ แก้วเมืองเก่า 
6
591701109
นายศักดิ์ศรณ์ สียางนอก 
7
591701111
นายอิสรพงศ์ แห่สูงเนิน 
8
591701112
นายอภิสิทธิ์ บุญประสม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................