มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล กลุ่ม 1
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
591702101
นายกฤษ ดอนดี 
2
591702102
นายจิทรัสย์ ศิริประภา 
3
591702103
นายชำนาญ วงษ์ชาลี 
4
591702106
นายธิวานนท์ หมอกชัย 
5
591702108
นายวุฒิพงษ์ กันพนม 
6
591702109
นายศุภกฤษณ์ ดรดี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................