มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
591601103
นางสาวณัฐริกา เพ็งธรรมมา 
2
591601104
นายทนงศักดิ์ กุมภา 
3
591601105
นายอินทรภัทร ก้องเกียรติสิริ 
4
591601106
นายปรีชา น้อยโจม 
5
591601107
นายพงศกร พรมมหาชัย 
6
591601109
นายภูมิ นามวิเศษ 
7
591601110
นางสาววาสนา กิ่งนอก 
8
591601111
นายวินัย เลิกนอก 
9
591601112
นายสุทธิพงษ์ ศรีอุดร 
10
591601115
นางสาวอรอนงค์ ภูบัวเงิน 
11
591601116
นางสาวอาธิภรณ์ คนฉลาด 
12
591601117
นายพันโท บุญมีสง่า 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................