มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ศิลปะและการออกแบบ กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
591104101
นายกฤษณะ วัดพิมาย 
2
591104102
นายชัยกมล เปลือยหนองแข้ 
3
591104103
นายชำนาญพงศ์ วงษ์ศิริพันธุ์ 
4
591104104
นายธีรพงษ์ ฐานวิศัย 
5
591104106
นายพิษณุ ใจบุญ 
6
591104108
นายวศิน แสนสุข 
7
591104109
นายสหรัฐ กู้ภูเขียว 
8
591104110
นายสุนทร จันทร์บัว 
9
591104111
นายอดิศร เกิดม่วงหมู่ 
10
591104112
นายอธิชาติ เจริญวันนา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................