มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
591503101
นางสาวกนกพร เหล็กเจริญ 
2
591503102
นางสาวกมลชนก ผาสุข 
3
591503103
นางสาวเกวลิน ดอนศรี 
4
591503104
นางสาวเกวลี โสภาทุม 
5
591503105
นางสาวจิตตวดี ชมญาติ 
6
591503106
นางสาวจิราวรรณ ครองตน 
7
591503107
นางสาวชนินารถ ประเชษฐา 
8
591503108
นายชัชวาลย์ จันทร์สว่าง 
9
591503110
นางสาวณัฐนิชา ศรแสง 
10
591503111
นายทัตเทพ อ่อนเขว้า 
11
591503112
นางสาวธนัญยา สมโสภาพ 
12
591503113
นายธิติวุฒิ แผ่นบุตร 
13
591503114
นายธีรวัฒน์ หาญวิชา 
14
591503115
นายนพดล กระฉอดนอก 
15
591503116
นายนววร เจริญสุข 
16
591503117
นายปิยะณัฐ ดีชื่น 
17
591503118
นางสาวนุชจรี ปัตตาทานัง 
18
591503119
นายบรรลือศักดิ์ แสงมิ 
19
591503120
นายปุรเชษฐ หม่องคำอ้น 
20
591503121
นางสาววิภาพร เชื้อบัณฑิต 
21
591503122
นางสาววรญา หอมจันทึก 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................