มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
591503201
นางสาวพนิดา หาญจิต 
2
591503203
นายพัฒนวิชย์ พลที 
3
591503205
นายพิสิทธิ์ พิมพ์ลาศรี 
4
591503206
นายภัทรดนัย ใจเขว้า 
5
591503207
นายภัทรพงศ์ คูณฉนวน 
6
591503208
นางสาวภัทราพร ภิญโญดม 
7
591503209
นายมาโนช สามหมอ 
8
591503210
นางสาวเมธิกา พลขันธ์ 
9
591503211
นางสาวเมริน จันละพันธ์ 
10
591503212
นายรังสิมันตุ์ ถนอมศักดิ์ 
11
591503215
นางสาวรัติยากร รวงงาม 
12
591503216
นายฤทธิเกียรติ ปักเขตานัง 
13
591503217
นางสาวลักคณา ป้องท้าว 
14
591503218
นางสาววนิดา นนทะสิงห์ 
15
591503219
นายวรากร ชัยภูมิ 
16
591503220
นางสาววริศรา รามแสง 
17
591503222
นายณัฐวัตร จุลชาติ 
18
591503223
นายณรงค์ บุญสุข 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................