มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา กลุ่ม 3
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
591503301
นายวีระวัฒน์ โมธรรม 
2
591503304
นางสาวศศิธร รวมพร 
3
591503306
นางสาวศิริลักษณ์ พุทธบุรี 
4
591503307
นายสมคิด กิ่งกุลทา 
5
591503308
นางสาวสาธนี โยนกระโทก 
6
591503309
นายสุทธิชา กล้าหาญ 
7
591503310
นางสาวสุทธิดา ทองหม่อม 
8
591503311
นายสุทิน สีละโคตร 
9
591503312
นางสาวสุธิดา แสนเสนา 
10
591503313
นางสาวสุปราณี ทวีลาภ 
11
591503314
นายสุรศักดิ์ หาญนอก 
12
591503315
นางสาวสุรีฉาย กุญชร 
13
591503316
นางสาวเสาวภา เพียกุนา 
14
591503317
นางสาวอนงค์นาถ แก้วเบ้า 
15
591503318
นางสาวอริยา อยู่เย็น 
16
591503319
นางสาวอัจฉรา รุ่งรัตน์ตระกูล 
17
591503320
นางสาวอาภัสรา เจ็กสูงเนิน 
18
591503321
นายอิทธิพัทธ์ อบอุ่น 
19
591503322
นายวรชน นันทพล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................