มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พลศึกษา กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
591504201
นายยุทธนา จ่าจำเริญ 
2
591504202
นางสาวรัชวดี ท้าวจัตุรัส 
3
591504203
นางสาวรัตนสิริภรณ์ ศรีษาพุทธ 
4
591504204
นายฤทธิชัย สีสมพาน 
5
591504205
นางสาวลลิตา แก้วโสดา 
6
591504206
นางสาววรดา ชานันโท 
7
591504207
นายวสันต์ เร่งสูงเนิน 
8
591504208
นายวัชรากรณ์ ศรีจันทร์ 
9
591504209
นายวารินทร์ แฟมไธสง 
10
591504210
นายศตวรรษ ชุปวา 
11
591504211
นายศรัญญู เสาสิงห์ 
12
591504214
นายเศรษฐพงศ์ บุญโส 
13
591504215
นายสิรวิชญ์ พุดจะโปะ 
14
591504218
นางสาวสุพรรษา เทพวาที 
15
591504219
นางสาวสุภิญญา แสงทอง 
16
591504220
นายสุเมธ ขาวเขียว 
17
591504221
นายสุรเชษฐ กนิษฐสังกาศ 
18
591504222
นายสุรศักดิ์ ชำนินอก 
19
591504223
นางสาวสุรีพร พุทธรักษา 
20
591504225
นายอภินัย โอชานนท์ 
21
591504226
นายอภิวัฒน์ ครองไข่น้ำ 
22
591504227
นายอรรถพงศ์ หงษ์คำมี 
23
591504228
นางสาวอรอุมา เชษฐา 
24
591504229
นายอานนท์ มูลวารี 
25
591504231
นายกิตติวรา สีน้ำย้อม 
26
591504232
นายกฤติพงษ์ อนันต์สลุง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................