มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
591506101
นางสาวกนกวรรณ อินชื่น 
2
591506102
นางสาวกนกวรรณ เนียมจันทร์ 
3
591506103
นางสาวกุลณัฏ สุชัยยะ 
4
591506104
นางสาวขนิษฐา ฤาชา 
5
591506105
นางสาวจิตติมา กลางสวัสดิ์ 
6
591506106
นางสาวจิรัฐติกุล จอดนอก 
7
591506107
นางสาวจิราพร แสนขอมคำ 
8
591506108
นางสาวจุธาทิพย์ ธงภักดิ์ 
9
591506109
นางสาวจุฬารัตน์ จงรักษ์ 
10
591506111
นางสาวชุติมา จำปาหอม 
11
591506112
นายโชคชัย พลธานี 
12
591506113
นายฐิติพัฒน์ อยู่บุรี 
13
591506114
นางสาวณัฐญาพร ศรีพุทธดิลก 
14
591506115
นางสาวณัฐริกา โสภาค 
15
591506116
นางสาวณัฐริกา ฝาชัยภูมิ 
16
591506117
นางสาวดลฤดี วงวาสน์ 
17
591506118
นางสาวดาราวรรณ พาสุวรรณ์ 
18
591506119
นายเทพรัตน์ ดิษฐสูงเนิน 
19
591506120
นางสาวธนาพร ธุระกิจ 
20
591506121
นางสาวธัญญลักษณ์ บัวผาง 
21
591506122
นางสาวธัญญารัตน์ กลกลาง 
22
591506123
นางสาวธันย์ชนก หาญเสนา 
23
591506124
นางสาวนริศรา เลาราช 
24
591506125
นางสาวนฤมล อินยานวน 
25
591506126
นางสาวธันย์ชนก ติคำรัมย์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................