มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
591506201
นางสาวนฤมล ชุมโคกกรวด 
2
591506203
นางสาวนัฐวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ 
3
591506204
นางสาวนันทนา คล้ายใจตรง 
4
591506205
นางสาวน้ำฝน พลโยธา 
5
591506206
นายปฏิยุทธ์ ชาคาร 
6
591506207
นายปรเมศวร์ จันทร์เทพย์ 
7
591506208
นางสาวปรียาภรณ์ ยงขามป้อม 
8
591506209
นางสาวปวีณา ทบแป 
9
591506210
นางสาวปิยะภรณ์ ธนะรัตน์ 
10
591506212
นายพิทักษ์ ประทุมเขต 
11
591506213
นางสาวพิมภิภัทร์ ขุนทายก 
12
591506214
นางสาวภัทรณัฐ วีระสวัสดิ์ 
13
591506215
นางสาวยุภา ใยอุ่น 
14
591506216
นางสาวยุวดี กองผา 
15
591506217
นางสาวยุวดี ไพรศรี 
16
591506218
นางสาวรัชนีกร อรุณศรี 
17
591506219
นางสาวรุจิราภรณ์ กองนอก 
18
591506221
นางสาววรรณนภา ฤทธิ์ไธสง 
19
591506222
นางสาววรรณรัตน์ จิตรสม 
20
591506223
นางสาววรรณิกา แสงจันทร์ 
21
591506224
นายวัชรพล หลาวเหล็ก 
22
591506225
นางสาววิจิตรา บุญลาภ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................