มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย กลุ่ม 3
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
591506301
นายวิชัย เทดี 
2
591506302
นางสาววิชุดา เพียรการ 
3
591506303
นางสาววิภาภัทร สมน้อย 
4
591506304
นางสาวเวธนิสร บุดดาซุย 
5
591506305
นางสาวศศิวรรณ พบชัยภูมิ 
6
591506306
นางสาวศิริญญา สำรี 
7
591506307
นางสาวศิริรัตน์ กางสี 
8
591506310
นางสาวสุจิตรา โคตรโนนกอก 
9
591506311
นางสาวสุดารัตน์ สูนหอม 
10
591506312
นางสาวสุพัฒศริ บุตะเขียว 
11
591506313
นางสาวสุพัตตรา เกาวิจิตร 
12
591506314
นางสาวสุภัสสรา ละครพล 
13
591506315
นางสาวสุมณฑา ทัศบุตร 
14
591506316
นางสาวสุมินท์ตา เกณชัยภูมิ 
15
591506317
นางสาวเสาวณีย์ สู้ศึก 
16
591506318
นางสาวเสาวลักษณ์ เหมือนเหลา 
17
591506319
นางสาวอภิญญา อนัคทัศน์ 
18
591506320
นางสาวอภิญญา ศรีศักดิ์นอก 
19
591506321
นางสาวอรทัย จันทถุวัน 
20
591506322
นายอัฐพล พงษ์สระพัง 
21
591506323
นางสาวอัณนิการ์ จรูญสน 
22
591506324
นายอัยยรัช ศิริกำเนิด 
23
591506326
นางสาวอิศราวรรณ ป้อมไธสง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................