มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
591507101
นางสาวกนกพร พุทธจักร 
2
591507102
นางสาวกนกวรรณ ละแมนชัย 
3
591507103
นางสาวกฤติยาภรณ์ โสภาลี 
4
591507104
นายกำพล เยี้ยมผา 
5
591507105
นางสาวกิ่งฟ้า สกุลจร 
6
591507106
นางสาวเกษสุดา สุรัตน์โรจน์ 
7
591507107
นางสาวจารุวรรณ ช่วยนา 
8
591507108
นางสาวจิดาภา พันธ์ชาติ 
9
591507109
นางสาวจิรชยา วังสีโก 
10
591507110
นางสาวจิราพรรณ นามชัยสงค์ 
11
591507111
นางสาวจุฑาพร บุญกุล 
12
591507113
นางสาวดรุณี ติดผาย 
13
591507115
นางสาวทรรศนีย์ จ่าทัน 
14
591507116
นางสาวธนัญญา สมพอง 
15
591507117
นายธรณ์ไท วิริยะชาติ 
16
591507118
นางสาวธัญญรินทร์ พันสีลา 
17
591507119
นางสาวนภาพร ศรีหริ่ง 
18
591507120
นางสาวนิรมล ปร้องนอก 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................