มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
591507201
นางสาวบุณยวีร์ สงคราม 
2
591507202
นางสาวบุษกร ขำเขว้า 
3
591507203
นางสาวประภาพร อุปฮาด 
4
591507204
นายปราโมช ชะโยลา 
5
591507205
นางสาวพัชรินทร์ รวมกลาง 
6
591507206
นางสาวพิมพ์พรรณ พรมจันทร์ 
7
591507207
นางสาวพิมภักดี ดวงแสนโว 
8
591507208
นางสาวเพชรรัตนดา จันทร์คง 
9
591507209
นางสาวภัทชา เอี่ยมอุ่น 
10
591507210
นางสาวภานุชนารถ แก่นสำโรง 
11
591507212
นางสาวรักษ์ ทับประสิทธิ์ 
12
591507213
นางสาวรัตนาภรณ์ คำโพธิ์แสง 
13
591507214
นางสาวรุ่งฤดี จินดา 
14
591507215
นางสาวลักษิกา บุญเสนา 
15
591507216
นางสาววราภรณ์ เลี้ยงพรม 
16
591507217
นางสาววริษฐา ชัยอาคม 
17
591507219
นางสาววิภาวดี วับสันเทียะ 
18
591507220
นางสาวเวณิการ์ พูลชะนะ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................