มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม 3
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
591507301
นางสาวสิริลักษณ์ หาญสงคราม 
2
591507302
นางสาวสุกัญญา โปยขุนทด 
3
591507303
นางสาวสุขกัญญา มณีชาติ 
4
591507304
นางสาวสุชาดา อรรคพงษ์ 
5
591507306
นางสาวสุภารัตน์ หมั่นจำรูญ 
6
591507308
นางสาวสุรางคนา เหล่าโยนขาม 
7
591507309
นางสาวสุวนันท์ ยศรุ่งเรือง 
8
591507310
นางสาวเสาวรีย์ ศิริวงษ์ 
9
591507312
นางสาวอนัญญา ศรีโยธา 
10
591507313
นายอนุวัฒน์ คนชุม 
11
591507314
นางสาวอภิญญา วิยะนัด 
12
591507315
นายอภิวัฒน์ ช่างพิมพ์ 
13
591507316
นางสาวอรพรรณ น้ำเพชร 
14
591507317
นางสาวอรุณวรรณ ประกอบแก้ว 
15
591507318
นางสาวอัจฉรา แก้วบับพา 
16
591507319
นางสาวอาภาศิริ เรืองฤทธิ์ 
17
591507320
นางสาวอุทุมพร ดีกระโทก 
18
591507321
นางสาวไอลดา กุตัน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................