มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
591501101
นางสาวกนกณัฐ ดำนิน 
2
591501102
นางสาวกรรณิการ์ โชควิเศษ 
3
591501103
นางสาวกัญญารัตน์ ดิษขุนทด 
4
591501104
นางสาวกัลยารัตน์ คงกะเรียน 
5
591501105
นางสาวกาญจนา ทองสุข 
6
591501106
นางสาวเกษรินทร์ มาขามป้อม 
7
591501107
นางสาวเข็มพร ชุมมุง 
8
591501108
นางสาวแขไข มีบัดดี 
9
591501109
นางสาวจุฑาทิพย์ จันทมูลตรี 
10
591501110
นางสาวจุฑาทิพย์ เทศนอก 
11
591501111
นางสาวจุฑามาศ สมบัติมี 
12
591501112
นางสาวจุฑามาศ ราชภักดี 
13
591501113
นางสาวจุติพร อุดมทรัพย์ 
14
591501114
นางสาวชญานี วิเชียรวรรณกูล 
15
591501115
นางสาวชไมพร สุขสวัสดิ์ 
16
591501116
นางสาวชลดา หงส์มาลา 
17
591501117
นางสาวชุติภา มุ่งอุ่นกลาง 
18
591501119
นางสาวณัฐธิดา เชื้อชีลอง 
19
591501120
นางสาวณัฐวดี ปักโคทะกัง 
20
591501121
นางสาวธนัช แก่งสันเทียะ 
21
591501122
นางสาวธนาภรณ์ ทองสุข 
22
591501123
นางสาวธีราพร มหาคาม 
23
591501124
นางสาวนรีวรรณ บุญช่วย 
24
591501125
นางสาวนัชชา ขาวดี 
25
591501126
นางสาวนันทิยา ปัดทุมวัง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................