มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
591501201
นางสาวนุจรี อนุวาลย์ 
2
591501202
นางสาวนุธิดา บรรดาศักดิ์ 
3
591501203
นางสาวบุญรอด ชมนาวัง 
4
591501204
นางสาวเบญจพร แฮตอินทร์ตอง 
5
591501205
นางสาวเบญจมาศ ภักดีการ 
6
591501206
นางสาวเบญจวรรณ ศิลาดี 
7
591501208
นางสาวปรางค์ทิพย์ ลอยกระโทก 
8
591501209
นางสาวปราถนา ใต้ชัยภูมิ 
9
591501211
นางสาวปริชญา สุนารักษ์ 
10
591501212
นางสาวปลายฝน สุพิพัฒนโมลี 
11
591501213
นางสาวปวีณา ศรีใส 
12
591501214
นางสาวนิชาภา พันธุ์สุข 
13
591501215
นางสาวปิยะพร วงศ์ประพันธ์ 
14
591501216
นางสาวเปรมฤดี พุขุนทด 
15
591501217
นายพงศ์พัทธ์ คำนาค 
16
591501218
นางสาวพรพรรณ จันลิ 
17
591501219
นางสาวเพ็ญสุดา วงษ์โบราณ 
18
591501220
นางสาวไพรินทร์ ไปดี 
19
591501221
นางสาวมะกะสันต์ ชำกูล 
20
591501222
นางสาวยลดา ศรีบุญโรจน์ 
21
591501223
นางสาวยาใจ สีพลเมือง 
22
591501224
นางสาวรัตนาภรณ์ เขียววิลัย 
23
591501225
นางสาวรัถยา งาคม 
24
591501226
นางสาววนิดา ใจเอิบ 
25
591501227
นางสาววรรณิภา ทะนสุข 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................