มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 3
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
591501301
นางสาววริศราภรณ์ บุญราษฎร์ 
2
591501302
นางสาววิภาพร นิลกลาง 
3
591501304
นางสาวศรัญญา ผิวพันธมิตร 
4
591501305
นางสาวศรัณยา กองทุ่งมน 
5
591501307
นางสาวศิรินทิพย์ ทินหนองแวง 
6
591501308
นางสาวศิริลักษณ์ สองศรี 
7
591501309
นางสาวศิริลักษณ์ สิทธิศาสตร์ 
8
591501310
นางสาวศิริลักษณ์ อินทร์กัณฑ์ 
9
591501312
นางสาวสมสุข เพชรวิเศษอุดม 
10
591501313
นางสาวสมิตรา ศรีโชติ 
11
591501314
นางสาวสรัญญา จันทร์ขยัน 
12
591501315
นางสาวสโรชา บุตรศรี 
13
591501316
นางสาวสุดารัตน์ เกิดมงคล 
14
591501317
นางสาวสุทธิดา โสภาคำ 
15
591501318
นางสาวสุธาวัลย์ พิทักษิณ 
16
591501319
นางสาวสุมิตรา ถาวงษ์กลาง 
17
591501320
นางสาวสุรีรัตน์ สาระทัย 
18
591501321
นางสาวสุวนันท์ วงอนันท์ 
19
591501322
นางสาวสุวพิชชา คำทุย 
20
591501323
นางสาวอรดา นกแก้ว 
21
591501324
นางสาวอังศณา ชวนขุนทด 
22
591501325
นางสาวอาริยา หงษ์มาลา 
23
591501326
นางสาวอิสราภรณ์ การบรรจง 
24
591501327
นางสาวอุษามณี ศิริเวช 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................