มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
591505201
นางสาวประกายเพชร วิลาวรรณ 
2
591505202
นางสาวประกายมาศ ฉลองแดน 
3
591505203
นางสาวประภัสรา สุขประเสริฐ 
4
591505204
นางสาวปิยธิดา งามงอน 
5
591505205
นางสาวปิยวรรณ ไกรสี 
6
591505206
นายพรนิมิตร เพ็งศรี 
7
591505207
นางสาวพิธิยา รุณรุทธิ์ 
8
591505208
นางสาวพิมลพร มามิมิน 
9
591505209
นางสาวแพรวพรรณ สนั่นเมือง 
10
591505210
นายภูเบศ เบ้าลี 
11
591505211
นางสาวรุจีรัตน์ เพิ่มไกรศรี 
12
591505212
นางสาววจีนันท์ มานะหาญ 
13
591505213
นางสาววราภรณ์ พิมวันนา 
14
591505214
นางสาววรรณญา สิมมาวงษ์ 
15
591505215
นางสาววันวิสาข์ ขวัญบุญจันทร์ 
16
591505216
นางสาวศิริพร วงษา 
17
591505217
นายศิวากร ทรัพย์มา 
18
591505218
นางสาวศุภัครษร โทนะหงษา 
19
591505219
นางสาวสุธิตา ยุพิน 
20
591505220
นางสาวสุพรรษา พงษ์สุวรรณ 
21
591505221
นางสาวสุพัตรา ภูตาไสย 
22
591505222
นางสาวสุภาวดี สว่างตา 
23
591505223
นางสาวโสภิดา ฝาไธสง 
24
591505224
นางสาวอัจฉรา ฝาชัยภูมิ 
25
591505225
นางสาวอารีรัตน์ นิกาญจน์กูล 
26
591505226
นางสาวภัคพัณณิน ศรีพล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................