มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
591502101
นางสาวกนกวรรณ บาทขุนทด 
2
591502102
นายกฤษฎา โพธิ์สาร 
3
591502103
นางสาวกษมา ตู้หงษา 
4
591502104
นางสาวกันตนา กันภัย 
5
591502105
นางสาวกานต์ธีรา คาดสนิท 
6
591502106
นายเกียรติศักดิ์ ฝ่ายเป็น 
7
591502107
นายเกียรติศักดิ์ ชุมแวงวาปี 
8
591502108
นางสาวคณิตฐา อินทร์ขามป้อม 
9
591502109
นายคิมหันต์ เหล่วแซง 
10
591502110
นางสาวคุณัณญา ศรีโย 
11
591502112
นางสาวจันทิมา กองษา 
12
591502113
นางสาวจุฑาภรณ์ กอสีลม 
13
591502114
นางสาวจุฬาลักษณ์ ลีขามป้อม 
14
591502115
นายชัยธเนศ ฦๅนาม 
15
591502116
นายชาญณรงค์ หมู่หนองสังข์ 
16
591502117
นายโชคชัย พัฒศรี 
17
591502118
นายณัฐพงษ์ วงษ์เพชร 
18
591502119
นางสาวณัฐวรรณ ทองช้อย 
19
591502120
นางสาวทัศนีย์ พระราช 
20
591502121
นางสาวธัญญาภรณ์ ราษฎร์พิทักษ์ 
21
591502122
นายธีรยุทธ อำนวยสวัสดิ์ชัย 
22
591502123
นางสาวนราพร แฮด 
23
591502124
นางสาวนวลจันทร์ จันทร์วงษ์ษา 
24
591502125
นางสาวนันทนัช หาปัญณะ 
25
591502128
นางสาวโชติรส ผลาทิพย์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................