มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
591502201
นางสาวนิภาพร ตาปู่ 
2
591502204
นางสาวปรัชภัทรศิณี จันทา 
3
591502206
นางสาวปิยากร โคตรประทุม 
4
591502207
นายพงศ์พล พลศักดิ์ 
5
591502208
นายพชรพล ดงพอง 
6
591502209
นายพิชิต ตาปราบ 
7
591502211
นางสาวรวิภา ศรีเชียงสา 
8
591502212
นางสาวลลิดา สมานหมู่ 
9
591502213
นางสาววัชราภรณ์ ไชยศรี 
10
591502214
นางสาววาสนา พิมพันสังข์ 
11
591502215
นางสาวศศิวิมล ทาไธสง 
12
591502216
นางสาวศิริวรรณ อุรพนม 
13
591502219
นายศุภลักษณ์ อำพันธ์ 
14
591502220
นางสาวสมฤทัย อาจผักปัง 
15
591502221
นางสาวสรัญญา ปลั่งกลาง 
16
591502222
นางสาวสุพัตรา ประเสริฐ 
17
591502224
นายเสกสรรค์ ชนะดิษฐ์ 
18
591502225
นายอธิการ ไกรรัตน์ 
19
591502226
นายอานนท์ อุดมรัตน์ 
20
591502227
นางสาวอุบล ดรละคร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................