มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
592103101
นางสาวกาญจนา แสงโสดา 
2
592103102
นายจักรพงษ์ แก้ววิจิตร 
3
592103103
นางชลฤทัย นาสวาสดิ์ 
4
592103106
นางสาวธารารัตน์ เกตุศีระ 
5
592103109
นางสาวพัชรีย์ หมื่นนนท์ 
6
592103111
นางสาวเพ็ญนิภา ฦาชา 
7
592103113
นางสาวศิรินันท์ ศรีโคตร 
8
592103114
นายสุรเชษฐ์ คงโนนกอก 
9
592103115
นางสาวโสภา แดนชัยภูมิ 
10
592103117
นางสาวอัญชิสา ธรมีฤทธิ์ 
11
592103118
นางสาวอารีรัตน์ คัชเขียว 
12
592103119
นายโชติวสันต์ กรมขุนทด 
13
592103120
นายศรัญญู กุ๊กสันเทียะ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................