มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
592103101
นางสาวกาญจนา แสงโสดา 
2
592103102
นายจักรพงษ์ แก้ววิจิตร 
3
592103103
นางชลฤทัย นาสวาสดิ์ 
4
592103104
นางสาวณัฐวลัญ เต็งชัยภูมิ 
5
592103105
นายทนงศักดิ์ ชมชัยภูมิ 
6
592103106
นางสาวธารารัตน์ เกตุศีระ 
7
592103107
นางสาวปนัดดา เตื่อยจันทึก 
8
592103108
นางสาวปาริชาติ สมัตถะ 
9
592103109
นางสาวพัชรีย์ หมื่นนนท์ 
10
592103110
นายพิทักษ์พงษ์ เขียนเขว้า 
11
592103111
นางสาวเพ็ญนิภา ฦาชา 
12
592103112
นายวุฒิพงษ์ หัดโนนตุ่น 
13
592103113
นางสาวศิรินันท์ ศรีโคตร 
14
592103114
นายสุรเชษฐ์ คงโนนกอก 
15
592103115
นางสาวโสภา แดนชัยภูมิ 
16
592103116
นางสาวอัญชลีพร เต็งชัยภูมิ 
17
592103117
นางสาวอัญชิสา ธรมีฤทธิ์ 
18
592103118
นางสาวอารีรัตน์ คัชเขียว 
19
592103119
นายโชติวสันต์ กรมขุนทด 
20
592103120
นายศรัญญู กุ๊กสันเทียะ 
21
592103121
นายสานิตย์ หงษ์ชาติ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................