มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ การจัดการ59
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
592401101
นางสาวกรรณิการ์ ผลไพบูลย์ 
2
592401102
นางสาวกรีทิพย์ อุทัย 
3
592401104
นายกิตติชัย จันทร์ประยูร 
4
592401105
นางสาวขนิษฐา เกตนอก 
5
592401106
นางสาวกุลรภัส หลุ่งเป้า 
6
592401107
นายจิตประพัฒน์ จันทรภู 
7
592401108
นายเจษฎา จำปาโชค 
8
592401109
นางสาวชนิสรา บุตรเรือง 
9
592401110
นางชลธิชา เขจรนิตย์ 
10
592401111
นายณฐกร จันทศร 
11
592401112
นางสาวดวงนภา พั้วเหล็ก 
12
592401113
นางสาวดารารัตน์ เสาว์ศิริ 
13
592401114
นายธณากร อ่อนสุ่ย 
14
592401115
นางสาวธนภรณ์ งามงอน 
15
592401116
นางณัฐสุรางค์ โยธิดา 
16
592401117
นางสาวนันท์ภสร มั่งมา 
17
592401118
นางสาวนิลวรรณ โยธาศิริ 
18
592401119
นางสาวปรียานุช กัญจนานภานิช 
19
592401120
นางสาวปัทมา อินตาหามแห 
20
592401121
นางสาวพิชชานันท์ เนตรวงศ์ 
21
592401122
นายศุภกฤต รักษ์ทินสกุล 
22
592401123
นางสาวมยุรี ยันบัวบาน 
23
592401124
นางมยุลี เดชสันเทียะ 
24
592401125
นางสาวรสสุคนธ์ ปวงประชัง 
25
592401126
นางสาวลลิตา วันวาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ การจัดการ59
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
592401127
นายวณัฐ ปัญโญกลาง 
27
592401128
นายวรากร จันทร์กรูด 
28
592401129
นายวีระณัฐ แซ่โล้ว 
29
592401130
นางสาวศลิษา แสงใส 
30
592401131
นายศิริชัย คุ้มบุ่งคล้า 
31
592401132
นางสาวศุภธิดา ฐานวิเศษ 
32
592401133
นางสาววิลาวรรณ พิมโสภา 
33
592401134
นายสิปัณณกร นาคะพงศ์พานิช 
34
592401135
นางสาวสุภารักษ์ ศรีสมบัติ 
35
592401136
นายสุเมธ เขจรนิตย์ 
36
592401137
นายสุรศักดิ์ เทพปิยะวงศ์ 
37
592401138
นางสาวสุวิมล สุขี 
38
592401139
นางสาวหทัยรัตน์ ทองชำนาญ 
39
592401140
นางสาวนฤมล สากุล 
40
592401141
นายปรีชา เหิงขุนทด 
41
592401142
นางสาววารุณี แถลงศรี 
42
592401143
นางสาวเกวลิน บุตรสีสาย 
43
592401144
นายนพรัตน์ กองวงศ์ 
44
592401145
นางสาวสายสมร เรียงสันเทียะ 
45
592401146
นายกิจสามารถ ใฝ่ใจดี 
46
592401147
นายพงษ์พันธ์ อึ้นพวง 
47
592401148
นางสาวนริศรา อินสูงเนิน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................