มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ กศปช.MM59.1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
592401101
นางสาวกรรณิการ์ ผลไพบูลย์ 
2
592401102
นางสาวจรัสทิพย์ อุทัย 
3
592401104
นายกิตติชัย จันทร์ประยูร 
4
592401106
นางสาวกุลรภัส หลุ่งเป้า 
5
592401108
นายเจษฎา จำปาโชค 
6
592401109
นางสาวชนิสรา บุตรเรือง 
7
592401110
นางชลธิชา เขจรนิตย์ 
8
592401111
นายณฐกร จันทศร 
9
592401112
นางสาวดวงนภา พั้วเหล็ก 
10
592401115
นางสาวธนภรณ์ งามงอน 
11
592401116
นางณัฐสุรางค์ โยธิดา 
12
592401117
นางสาวนาวิกา มั่งมา 
13
592401118
นางสาวนิลวรรณ โยธาศิริ 
14
592401122
นายศุภกฤต รักษ์ทินสกุล 
15
592401123
นางสาวมยุรี ยันบัวบาน 
16
592401124
นางมยุลี เดชสันเทียะ 
17
592401126
นางสาวลลิตา วันวาน 
18
592401128
นายวรากร จันทร์กรูด 
19
592401132
นางสาวศุภธิดา ฐานวิเศษ 
20
592401134
นายสิปัณณกร นาคะพงศ์พานิช 
21
592401135
นางสาวสุภารักษ์ ศรีสมบัติ 
22
592401136
นายสุเมธ เขจรนิตย์ 
23
592401137
นายสุรศักดิ์ เทพปิยะวงศ์ 
24
592401138
นางสาวสุวิมล สุขี 
25
592401139
นางสาวหทัยรัตน์ ทองชำนาญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ กศปช.MM59.1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
592401143
นางสาวเกวลิน บุตรสีสาย 
27
592401144
นายนพรัตน์ กองวงศ์ 
28
592401146
นายกิจสามารถ ใฝ่ใจดี 
29
592401148
นางสาวนริศรา อินสูงเนิน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................