มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
592301101
นายจักรพันธ์ แดนคำสาย 
2
592301102
นางสาวจีรวรรณ ยิ้มเสงี่ยม 
3
592301103
นายชลภัทร ไมตรี 
4
592301104
นายธนาวิทย์ ลือนิคม 
5
592301105
นายธวัชชัย หอละเอียด 
6
592301106
นายนิพนธ์ ชายโนนทัน 
7
592301107
นายพัชรพล ยิ้มสาลี 
8
592301108
นางสาวพัชรี คำมุลมี 
9
592301109
นายพิเชษฐ หาญนอก 
10
592301110
นายมนัสวิน รุดบุญ 
11
592301111
นายเมทาวดนร์ พลทา 
12
592301112
นายยุทธนา พึ่งกุศล 
13
592301113
นายรัฐพงษ์ สวันนา 
14
592301114
นางสาวลลิตชนก ประยูรศรี 
15
592301115
นายวัชราวุธ โชคคำภู 
16
592301116
นางสาววีรวรรณ คิดวาปี 
17
592301117
นายวุฒิชัย ชาญภูผา 
18
592301118
นางสาวสมบูรณ์ พิเศษฤทธิ์ 
19
592301119
นายสรรชัย ใจอดทน 
20
592301120
นายสามารถ ผาด้วง 
21
592301121
นางสาวสิรินยา แม้นชัยภูมิ 
22
592301122
นางสาวสุทาทิพย์ อินสอน 
23
592301123
นายอนันต์ รอดพะเนา 
24
592301124
นายอิสรา รัศมีเดือน 
25
592301125
นายเอกพันธ์ รักษาชนม์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
592301126
นายเอนก ชำนาญพล 
27
592301127
นางสาวเกศรินทร์ สุรพันธ์ 
28
592301128
นายสมคิด ภูศักดิ์ 
29
592301129
นายกิตติคุณ สยมชัย 
30
592301130
นายทศพล เชื้อเมืองครอง 
31
592301131
นายธนกร วรกุล 
32
592301132
นางสาวธัญญามาส ศรีจันทร์ 
33
592301133
นายนครินทร์ ศรีเครือมา 
34
592301134
นายนราธิป ธรรมพิทักษ์ 
35
592301135
นายวรุพงษ์ เบิบชัยภูมิ 
36
592301136
นางสาวสุกัญญา ผาดี 
37
592301137
นายอภิสิทธิ์ สีสง่า 
38
592301138
นางสาวจันทรา ซึมกลาง 
39
592301139
นายกวิน เอี่ยมสุวรรณ์ 
40
592301140
นางสาวภัทราภรณ์ คิดซ้าย 
41
592301141
ร้อยตำรวจเอกวีระยุทธ จันดี 
42
592301142
นางสาวเกศแก้ว ทองคำภา 
43
592301143
นางสาวปฏิมาภรณ์ นากุดนอก 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................