มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA59.1
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
592301101
นายจักรพันธ์ แดนคำสาย 
2
592301102
นางสาวจีรวรรณ ยิ้มเสงี่ยม 
3
592301105
นายธวัชชัย หอละเอียด 
4
592301107
นายพัชรพล ยิ้มสาลี 
5
592301108
นางสาวพัชรี คำมุลมี 
6
592301109
นายพิเชษฐ หาญนอก 
7
592301112
นายยุทธนา พึ่งกุศล 
8
592301113
นายรัฐพงษ์ สวันนา 
9
592301115
นายวัชราวุธ โชคคำภู 
10
592301116
นางสาววีรวรรณ คิดวาปี 
11
592301118
นางสาวสมบูรณ์ พิเศษฤทธิ์ 
12
592301119
นายสรรชัย ใจอดทน 
13
592301120
นายสามารถ ผาด้วง 
14
592301121
นางสาวสิรินยา แม้นชัยภูมิ 
15
592301123
นายอนันต์ รอดพะเนา 
16
592301125
นายเอกพันธ์ รักษาชนม์ 
17
592301126
นายเอนก ชำนาญพล 
18
592301127
นางสาวเกศรินทร์ สุรพันธ์ 
19
592301130
นายทศพล เชื้อเมืองครอง 
20
592301131
นายธนกร วรกุล 
21
592301132
นางสาวกรกนก ศรีจันทร์ 
22
592301133
นายนครินทร์ ศรีเครือมา 
23
592301134
นายนราธิป ธรรมพิทักษ์ 
24
592301135
นายวรุพงษ์ เบิบชัยภูมิ 
25
592301137
นายอภิสิทธิ์ สีสง่า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA59.1
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
592301139
นายกวิน เอี่ยมสุวรรณ์ 
27
592301142
นางสาวเกศแก้ว ทองคำภา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................