มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) วิชาชีพครู 591
ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
593861121
นายวิชานนท์ ชาสำโรง 
2
593861124
นางสาวศิริวรรณ ชุ่มขุนทด 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................