มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) วิชาชีพครู 594
ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
593861403
นายกิตติศักดิ์ จำนงบุญ 
2
593861407
นางสาวจินตหรา สว่างโศรก 
3
593861408
นางจุไรรัตน์ วิทยพิบูลย์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................