มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) วิชาชีพครู 595
ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
593861510
นายเทอดพงษ์ ศรีวิชา 
2
593861517
นายมนตรี ผิวทองหลาง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................