มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
601101101
นายคัมภีรศักดิ์ ทองนอก 
2
601101102
นางสาวเจษฏาภรณ์ สำราญ 
3
601101103
นายณัฐพงศ์ พิงสูงเนิน 
4
601101104
นายวัชรินทร์ พิมพ์ดี 
5
601101106
นางสาวหัทยา ฝ้ายทอง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................