มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
601102101
นางสาวกุลธิญา อินทนิล 
2
601102102
นายเจษฎากร ฐานวิเศษ 
3
601102103
นายณัฐพล กลันทปุระ 
4
601102104
นายธวัชชัย หมู่ศิริ 
5
601102106
นายภูบดินทร์ ตุ่นทอง 
6
601102107
นายรัฐธรรมนูญ ทองเพชร 
7
601102108
นางสาววริศรา สะอาดถิ่น 
8
601102109
นางสาววัชราภรณ์ ไชยกุลวัฒนา 
9
601102111
นางสาวอรอนงค์ พุ่มพวง 
10
601102112
นายกิตติศักดิ์ ทนโคกสูง 
11
601102114
นายปิยังกูร กาญจนสุปัญญา 
12
601102116
นายสมรรถชัย จิตตะรักษ์ 
13
601102117
นายอนุวัฒน์ สมอาจ 
14
601102118
นางสาวกนกกรณ์ คณาธรรม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................