มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
601102101
นางสาวกุลธิญา อินทนิล 
2
601102102
นายเจษฎากร ฐานวิเศษ 
3
601102103
นายณัฐพล กลันทปุระ 
4
601102104
นายธวัชชัย หมู่ศิริ 
5
601102105
นางสาวปวีนา พันธ์บุญ 
6
601102106
นายภูบดินทร์ ตุ่นทอง 
7
601102107
นายรัฐธรรมนูญ ทองเพชร 
8
601102108
นางสาววริศรา สะอาดถิ่น 
9
601102109
นางสาววัชราภรณ์ ไชยกุลวัฒนา 
10
601102110
นายวิศรุต พรหมณี 
11
601102111
นางสาวอรอนงค์ พุ่มพวง 
12
601102112
นายกิตติศักดิ์ ทนโคกสูง 
13
601102113
นางสาวปัญญาพร กระจ่างศรี 
14
601102114
นายปิยังกูร กาญจนสุปัญญา 
15
601102115
นายภูการ ศรีจรรยา 
16
601102116
นายสมรรถชัย จิตตะรักษ์ 
17
601102117
นายอนุวัฒน์ สมอาจ 
18
601102118
นางสาวกนกกรณ์ คณาธรรม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................